Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

1. Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 października 2019r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zajęciach przez Komornika Sądowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie rachunku bankowego Spółki. Powyższe zajęcia zostały dokonane na rzecz działającego w imieniu Obligatariuszy Administratora Zabezpieczenia Obligacji wyemitowanych przez Spółkę tj. Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Łączna należność główna będąca przedmiotem wyżej wymienionych zajęć wynosi 691.630,37 zł.

Egzekucje komornicze, w ramach których dokonane zostały wyżej wymienione zajęcia, były wcześniej zawieszone z urzędu postanowieniem wydanym w dniu 8 maja 2018r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt X GRp 6/18, na podstawie art. 259 prawa restrukturyzacyjnego, w związku z otwarciem w dn. 16 lutego 2018r. przyspieszonego postępowania układowego, prawomocnie umorzonego postanowieniem wydanym przez wyżej wymieniony Sąd w dniu 5 kwietnia 2019r.

O wszczęciu powyższych postępowań egzekucyjnych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr ESPI 3/2018 z dnia 13 lutego 2018r., a o ich zawieszeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr ESPI 17/2018 z dnia 21 maja 2018r.

2. Ponadto w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (dalej: "Organ") o zajęciu przez Organ na rzecz Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wierzytelności Spółki z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułem wykonawczym dotyczącym należności pieniężnych z tytułu podatku VAT. Zajęcie wierzytelności opiewa na łączną kwotę 87.619,33 złotych.