Informacja o zmianie stanu posiadania

 

Informacja o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. powzięła informację od NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze _dalej "Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej "Ustawa"_ zawiadomił o zmianie liczby posiadanych akcji w spółce Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_.

Akcjonariusz poinformował, że zmiana stanu posiadania akcji Spółki, w wyniku której Akcjonariusz osiągnął mniej niż 5% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek przeprowadzenia w dniu 13 kwietnia 2016 r. oraz w dniu 15 kwietnia 2016 r. przez Akcjonariusza poza rynkiem regulowanym transakcji sprzedaży akcji Spółki. 

Dnia 13 kwietnia 2016 r. dokonał zbycia 1.500.000 akcji niezdematerializowanych serii G Spółki, o wartości 0.10 zł _dziesięć groszy_ każda akcja.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 22.302.954 akcje niezdematerializowane serii D, E, G oraz H Spółki reprezentujące 20,44% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 10.914.357,60 zł oraz reprezentujące 20,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 20.802.954 akcje niezdematerializowane serii D, E, G oraz H Spółki reprezentujące 19,06% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 19,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Dnia 15 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz zbył 16.000.000 akcji niezdematerializowanych serii D, G oraz H Spółki, o wartości 0.10 zł _dziesięć groszy_ każda akacja.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 20.802.954 akcje niezdematerializowane serii D, E, G oraz H Spółki reprezentujące 19,06% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego w chwili dokonywania powyższej transakcji 10.914.357,60 zł oraz reprezentujące 19,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 4.802.954 akcje niezdematerializowane serii D oraz E Spółki reprezentujące 4,40% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 4,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższymi transakcjami Akcjonariusz posiadał w dniu sporządzenia zawiadomienia łącznie 4.802.954 _cztery miliony osiemset dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery_ akcje Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. reprezentujące 4,40% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 10.914.357,60 zł oraz reprezentujące 4,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Akcjonariusz oświadczył w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 4 Ustawy, że:

1. nie posiada jednostek powiązanych, które posiadałyby akcje Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.;
2. nie zostało zwarte żadne porozumienie pisemne ani ustne dotyczące nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
3. nie zawarł umów, których przedmiotem jest przekazywanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Akcjonariusz poinformował, że nie wyklucza ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia założenia zawiadomienia.