Informacja o zmianie stanu posiadania

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. powzięła informację od Pani Doroty Surmackiej (dalej "Akcjonariusz"), która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa") zawiadomiła o zmianie liczby posiadanych akcji w spółce Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka").

Akcjonariusz poinformował, że zmiana stanu posiadania akcji Spółki, w wyniku której Akcjonariusz osiągnął więcej niż 10% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek przeprowadzenia w dniu 15 kwietnia 2016 r. przez Akcjonariusza poza rynkiem regulowanym transakcji nabycia akcji Spółki.

Dnia 15 kwietnia 2016 r. Akcjonariusz nabył 16.000.000 akcji niezdematerializowanych serii D, G oraz H Spółki, o wartości 0.10 zł (dziesięć groszy) każda akacja.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 16.000.000 akcji niezdematerializowane serii D, G oraz H Spółki reprezentujące 14,66% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 14,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższą transakcją Akcjonariusz posiadał w dniu sporządzenia zawiadomienia łącznie 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji Spółki Fachowcy.plVentures S.A. reprezentujących 14,66% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 10.914.357,60 zł oraz reprezentujących 14,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Akcjonariusz oświadczył w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 4 Ustawy, że:

1. nie posiada jednostek powiązanych, które posiadałyby akcje Spółki Fachowcy.plVentures S.A.;

2. nie zostało zwarte żadne porozumienie pisemne ani ustne dotyczące nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy;

3. nie zawarł umów, których przedmiotem jest przekazywanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Akcjonariusz poinformował, że nie wyklucza ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia założenia zawiadomienia.