Podjęcie uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Spółka", ,,Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r., informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. podjął uchwałę nr 02/01/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału (dalej "Uchwała").

Na podstawie Uchwały dokonano przydziału 3.604 (trzy tysiące sześćset cztery) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 3.604.000,00 zł (trzy miliony sześćset cztery tysiące złotych).

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 1) ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 283), tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2016 r. (tj. z dnia 15 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1639) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy, a także zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A określonymi w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/01/2017.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skan Uchwały Zarządu w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału, nr 02/01/2017 r., z dnia 30.01.2017 r.

 

26292791_FAV_uchwala_o_przydziale_2017_01_30.pdf