Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii A oraz ich przydziału.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Spółka", ,,Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 03/01/2017 (dalej "Uchwała") w sprawie zmiany uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii A oraz ich przydziału.

Na podstawie Uchwały zmieniono §1 uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii A oraz ich przydziału i nadano mu następującą treść:

"Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Obligacji na okaziciela serii A doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.680 (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) sztuki obligacji na okaziciela serii A."

Pozostała treść uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 nie uległa zmianie.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta koryguje informację zawartą w raporcie nr 11/2017 r., z dnia 30 stycznia 2017 r. i informuje, że Spółka dokonała przydziału 3.680 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 3.680.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).