Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r., w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

1. Imię i nazwisko:

Grzegorz Bielowicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną od przekazania informacji z emitentem:

Objęcie akcji emitenta nowej emisji przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia:

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:

Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:

Warszawa, dnia 27.04.2016 r.

6. Opis transakcji:

W dniu 20 kwietnia 2016 r. (dzień wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta) doszło do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ilości 1.665.410 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć) akcji Emitenta, po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za 1 (jedną) akcję.

7. Miejsce zawarcia transakcji

Inne

8. Tryb zawarcia transakcji

Inna czynność prawna

9. Inne uwagi

Osoba zobowiązana podjęła wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (powstaniu akcji emitenta objętych przez podmiot blisko związany) w dniu 27 kwietnia 2016 r.