Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 maja 2016 r., w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

1. Imię i nazwisko:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną od przekazania informacji z emitentem:

Transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji zbycia:

NextField Investments Limited

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:

Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:

Warszawa, dnia 27.04.2016 r.

6. Opis transakcji:

W dniu 27 kwietnia 2016 r. doszło do sprzedaży 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji emitenta za łączną cenę wynoszącą 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. za cenę wynoszącą 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za 1 akcję.

7. Miejsce zawarcia transakcji

Inne

8. Tryb zawarcia transakcji

Umowa cywilnoprawna

9. Inne uwagi

Brak