Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 maja 2016 r., w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

1. Imię i nazwisko:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną od przekazania informacji z emitentem:

Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. NextField Investments Limited

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia:

NextField Investments Limited

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:

Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:

Warszawa, dnia 9.05.2016 r.

6. Opis transakcji:

W dniu 3 maja 2016 r. doszło do sprzedaży 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, po cenie wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za 1 (jedną) akcję, tj. za łączną cenę wynoszącą 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

7. Miejsce zawarcia transakcji

Inne

8. Tryb zawarcia transakcji

Umowa sprzedaży

9. Inne uwagi

Brak