Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

1.Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:

Grzegorz Bielowicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Objęcie akcji nowej emisji spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

3.Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

4.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A.

5.Data i miejsce sporządzenia informacji

Warszawa, 12 lutego 2016 roku.

6.Opis transakcji.

W dniu 28 stycznia 2016 r. (dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.) doszło do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ilości 6.036.473 (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji Emitenta, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jedną) akcję.

7.Miejsce zawarcia transakcji

Inne

8.Tryb zawarcia transakcji

Inna czynność prawna

9. Inne uwagi

Osoba zobowiązana podjęła wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (powstaniu akcji emitenta objętych przez podmiot blisko związany) w dniu 9 lutego 2016 roku.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu