Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 r., w formie aktu notarialnego oświadczył, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 lipca 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12.152.172,20 zł do kwoty 13.152.172,20 zł, to jest o kwotę 1.000.000,00 zł, w drodze emisji 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączono w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii L.

Zarząd Spółki oświadczył również, działając na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, że w oparciu o postanowienie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 lipca 2016 r. objętych zostało 10.000.000 akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii L zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 12.152.172,20 zł, o kwotę 1.000.000,00 zł, to jest do kwoty 13.152.172,20 zł.