Zlecenie przeprowadzenia analizy danych finansowych Spółki pod kątem dokonania ewentualnych odpisów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółk", "Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2016 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy zgromadzonych przez Emitenta danych finansowych Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w celu weryfikacji czy istnieje konieczność utworzenia odpisów i/lub rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i/lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Fachowcy.plVentures S.A., zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami oraz zasadami rachunkowości.

Zarząd Emitenta podejmie decyzję o utworzeniu odpisów po przeprowadzeniu gruntownej analizy zgromadzonych przez Spółkę danych finansowych dotyczących Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. W przypadku, gdy przeprowadzenie powyższej analizy wykaże konieczność utworzenia odpisów i/lub rezerw, Zarząd Spółki poinformuje o utworzeniu odpisów i/lub rezerw odrębnym raportem giełdowym.

Ewentualne odpisy i/lub rezwewy zostaną ujęte w wynikach finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. w IV kwartale 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że zazwyczaj odpisy mają charakter niegotówkowy i ich dokonanie nie powinno mieć wpływu na bieżącą i przyszłą sytuację płynnościową Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A.