Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
 

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. "Spółka", "Emitent" z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 października 2016 r., w formie aktu notarialnego oświadczył, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 weześnia 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.152.172,20 zł do kwoty 14.102.172,20 zł, to jest o kwotę 950.000,00 zł, w drodze emisji 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączono w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii M.

Zarząd Spółki oświadczył również, działając na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, że w oparciu o postanowienie ww. uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 września 2016 r. objętych zostało 9.500.000 akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii M zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 13.152.172,20 zł, o kwotę 950.000,00 zł, to jest do kwoty 14.102.172,20 zł.