Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o rozpoczęciu przez Emitenta procesu ubiegania się o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W związku z czym w najbliższych dniach Zarząd Emitenta planuje zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w przedmiocie m. in.:

− ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _w sprawie przejścia Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW_,
− wyłączenia ze statutu Spółki uprawnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
− sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
− sporządzania przez Grupę Kapitałową Fachowcy.pl Vnetures S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zarząd Emitenta poinformuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez opublikowanie odrębnego raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.