Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

1. Imię i nazwisko:

Grzegorz Bielowicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:

Transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. d) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia:

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:

Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:

Warszawa, dnia 15.04.2016 r.

6. Opis transakcji:

W dniu 12.04.2016 r. doszło do kupna 1.000.000 (jeden milion) akcji emitenta, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję

7. Miejsce zawarcia transakcji:

Inne

8. Tryb zawarcia transakcji:

Umowa cywilnoprawna

9. Inne uwagi:

Brak