Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce kapitałowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 09.01.2017 roku Spółka zawarła umowę, na podstawie której Emitent nabył wszystkie 3.740 udziały w spółce prowadzącej działalność pod firmą: WP Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent nabył od poprzedniego właściciela, będącego jednocześnie znaczącym Akcjonariuszem Emitenta, tj. od spółki NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, udziały stanowiące 100% w kapitale zakładowym WP Shopping spółki z o.o., uprawniające do oddania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka NextField Investments Limited nabyła uprzednio udziały stanowiące 100% w kapitale zakładowym WP Shopping spółki z o.o. od spółki Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, za cenę wynoszącą 2.949.999,68 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).

Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce WP Shopping spółka z o.o. od NextField Investments Limited zostało dokonane za cenę wynoszącą 2.949.999,68 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).

Nabycie zostało dokonane w celu poszerzenia bazy potencjalnych klientów Emitenta o klientów spółki WP Shopping sp. z o.o.

Spółka WP Shopping sp. z o.o. jest właścicielem platformy internetowej Favore.pl, przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw.