Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka organu Spółki.

1. Imię i nazwisko:
Piotr Surmacki – Prezes Zarządu

2. Przyczyna przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:
Transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Panią Dorotę Surmacką

3. Firma podmiotu dokonującego transakcji nabycia:
NextField Investments Limited

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:
Akcje Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

5. Data i miejsce sporządzenia informacji:
Warszawa, dnia 15.04.2016 r.

6. Opis transakcji:
W dniu 15.04.2016 r. doszło do kupna 16.000.000 _szesnaście milionów_ akcji emitenta, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.600.000,00 zł _jeden milion sześćset tysięcy złotych_, tj. o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł _dziesięć groszy_ za 1 akcję

7. Miejsce zawarcia transakcji:
Inne

8. Tryb zawarcia transakcji:
Umowa cywilnoprawna

9. Inne uwagi:
Brak