Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Spółka", ,,Emitent"), informuje że w dniu 11 stycznia 2017 r. podjął uchwałę nr 01/01/2017 w sprawie emisji obligacji serii A (dalej "Uchwała")

Zgodnie z treścią Uchwały:

1. Spółka wyemituje od 3.000 (trzy tysiące) do 6.000 (sześć tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 3.000.000 (trzy miliony) złotych do 6.000.000 (sześć milionów) złotych (dalej "Obligacje").

2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,5% (osiem i pięć dziesiątych procent) w skali roku.

4. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.

5. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, z zastrzeżeniem prawa Spółki i Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji.

6. Obligacje zostaną zabezpieczone. Zabezpieczenie zostanie dokonane poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego słowno-graficznego marki "fachowcy.pl Rekomendujemy tylko najlepszych!" oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy kodeks podstępowania cywilnego do kwoty co najmniej 150% wartości wyemitowanych Obligacji.

7. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostały przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji, które stanowiących załącznik nr 1 Uchwały.

8. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną.

9. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą Catalyst.

10. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skan uchwały Zarządu Emitenta nr 01/01/2017, z dnia 11.01.2017 r., wraz z Załącznikiem nr 1 do Uchwały

.

26139158_FAV_uchwala_o_emisji_obligacji_serii_A_2017_01_11.pdf