Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, 14 października 2019r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie, w którego punkcie pierwszym, na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo Upadłościowe, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Postanowienie nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

Spółka wystąpi do Sądu o sporządzenie uzasadnienia do przedmiotowego postanowienia. Po jego otrzymaniu Zarząd Spółki podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania, mając na względzie interes Akcjonariuszy i wierzycieli Spółki.

O złożeniu przez Spółkę uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 24 maja 2019r.