Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o doręczeniu wydanego w dniu 8 maja 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt X GRp 6/18 postanowienia w przedmiocie stwierdzenia na podstawie art. 259 prawa restrukturyzacyjnego zawieszenia z mocy prawa z dniem 16 lutego 2018 r. postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spółce przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia. O wszczęciu przedmiotowych postępowań Spółka zakomunikowała raportem bieżącym w dniu 13 lutego 2018 r. nr ESPI 3/2018.