Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 4 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 b Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Jarosława Łukasiewicza w dniu 19 października 2017 roku rezygnacji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2017 z dnia października 2017 roku, podjęła uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Rafała Irzyńskiego.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Kwestionariusz