Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. (4/2018) 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dzisiaj w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o wydaniu w dn. 8 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GU 2404/17 postanowienia w przedmiocie wstrzymania rozpoznania wniosku wierzyciela Macieja Wójcika (dalej: „Wierzyciel”) o ogłoszenie upadłości Spółki do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego Emitenta – sygn. akt X GR 112/17. Dotychczas Spółka nie była informowana o złożeniu przez Wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

W dniu 22 grudnia 2017 r. raportem bieżącym nr ESPI 64/2017 Emitent zakomunikował o  złożeniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dnia 8 sierpnia 2017). Spółka oczekuje na postanowienie