Złożenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego Spółki ("Wniosek") na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 t.j. z dn. 08.08.2017).

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego uzasadnione jest potrzebą dokonania działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Emitenta, jak również zapewnienia należytej ochrony interesom Wierzycieli Spółki.
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 60/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. Emitent informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej Spółki doszedł do wniosku, iż przyśpieszone postępowanie układowe będzie optymalnym trybem postępowania restrukturyzacyjnego. 

Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu.