Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018r.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w obecności notariusza – Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Nie został zgłoszony sprzeciw do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał