Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 24 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 b Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Rafała Wojciechowskiego rezygnacji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę o powołaniu Pana Macieja Czapiewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej pana Macieja Czapiewskiego. 

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorca Spółki powierzyła funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Rafałowi Irzyńskiemu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

FAV_RN_kwestionariusz_2018 05 24