Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. – korekta projektu uchwały nr 7.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (dalej "Emitent") niniejszym dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r.

W projekcie uchwały nr 7, w odniesieniu do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych błędnie wpisano zwrot „zwiększenie stanu środków pieniężnych netto” zamiast „zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto”.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje skorygowany projekt wyżej wymienionej uchwały nr 7:

„Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000384607

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) i art. 395 §5 KSH, art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§1
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

  1. wprowadzenie;
  2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.960.377,96 zł;
  3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.475.859,68 zł;
  4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.475.859,68 zł;
  5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 625.777,51 zł;
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.