Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018r.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku, w obecności notariusza – Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Nie został zgłoszony sprzeciw do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść uchwał