Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany egzemplarz umowy o przeprowadzenie badania oraz wydanie opinii dotyczącej jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonych za rok obrotowy od 01/01/2017r. do 31/12/2017r.

Podmiotem przeprowadzającym badanie oraz wydającym opinię jest ECOVIS SYSTEM REWIDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000054522, o kapitale zakładowym 250.000,00 PLN, NIP: 5261036755, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem rejestru 1253.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".