Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 14 listopada 2018r. Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu 3 stycznia 2019r. do Spółki wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 10 grudnia 2018r., wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ("Powód").

W wyżej wymienionym nakazie zapłaty Sąd nakazuje Spółce zapłatę na rzecz Powoda kwoty 526.089,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 25 kwietnia 2018r. do dnia zapłaty oraz kwoty 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty dotyczy wierzytelności przysługujących Powodowi od Spółki, co do których Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyraził zgody na objęcie układem w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

Spółka w dniu 5 grudnia 2018r. złożyła pisemny wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku o wyrażenie zgody na objęcie wyżej wymienionych wierzytelności układem.

Nakaz zapłaty nie jest prawomocny. Spółka analizuje zasadność składania zarzutów oraz podjęcia innych działań prawnych celem ochrony interesów Spółki i jej akcjonariuszy.