Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę zależną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dzisiaj powziął informację o złożeniu w dniu 30 marca 2018 r. przez spółkę zależną od Emitenta Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j.).

Decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia ochrony interesów wierzycieli jak również elementem działań restrukturyzacyjnych grupy kapitałowej Spółki.