Zawiadomienia o zajęciach wierzytelności Spółki.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o zajęciu wierzytelności Spółki.

Pierwsze zawiadomienie wpłynęło od Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i dotyczy zajęcia przez ten organ wierzytelności Spółki z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułami wykonawczymi dotyczącymi należności pieniężnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z innych źródeł za okres od marca 2018r. do grudnia 2018r. Zajęcia wierzytelności przez ten organ opiewają na łączną kwotę 101.643,25 złotych.

Drugie zawiadomienie wpłynęło od Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Południe Ireneusza Grobelnego i dotyczy zajęcia przez ten organ wierzytelności Spółki z rachunku bankowego na podstawie tytułu wykonawczego - wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 12 października 2018r., sygn. akt IV P 21/18, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 16 maja 2019r. Zajęcie wierzytelności przez ten organ dotyczy, zasądzonej przez wyżej wymieniony Sąd, należności głównej w wysokości 2.168,02 złotych, wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji.