Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 4 października 2019r. (piątek) w godzinach popołudniowych do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Dyrektora Drugiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: "Organ") o zajęciu przez Organ wierzytelności Spółki z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego tytułami wykonawczymi dotyczącymi należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Zajęcia wierzytelności opiewają na łączną kwotę 140.857,60 złotych.