Zmiana stanu posiadania.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. w godzinach popołudniowych  Emitent otrzymał zawiadomienie od Pani Doroty Surmackiej, która na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa") poinformowała, iż w związku ze zbyciem w dniu 4 września 2017 roku łącznie 5.239.038 akcji  Emitenta na rynku NewConnect zmieniła się ogólna liczba posiadanych przez nią akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z przekazaną informacją, przed dokonaniem powyższej transakcji Pani Dorota Surmacka posiadała łącznie 16.000.000 akcji Emitenta, reprezentujących około 11,34 % kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących około 11,34 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Po transakcji z dnia 4 września 2017 roku Pani Dorota Surmacka posiadała łącznie 10.760.962 Emitenta, reprezentujące około 7,63 % kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujące około 7,63 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Aktualnie, na dzień sporządzenia wyżej wymienionego zawiadomienia, w wyniku kolejnych transakcji zbycia Pani Dorota Surmacka posiada łącznie 668.071 akcji Spółki, reprezentujących około 0,47 % kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących około 0,47 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Pani Dorota Surmacka poinformowala w  zawiadomieniu, że: 

  1. nie istnieją podmioty zależne od niej posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy,
  3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania u Emitenta.