Decyzja Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2019r. o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie z dnia 14 października 2019r. wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Termin na wniesienie zażalenia upływa w dniu dzisiejszym, w związku z otrzymaniem przez Spółkę uzasadnienia przedmiotowego postanowienia w dniu 25 listopada 2019r.

W ocenie Zarządu Spółki w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości nie ma podstaw do skutecznego wniesienia zażalenia na decyzję Sądu w powyższym zakresie.

O złożeniu przez Spółkę uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 24 maja 2019r.

O wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 14 października 2019r.