Złożenie przez Nadzorcę Sądowego wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu 9 stycznia 2019r. w godzinach wieczornych powziął informację o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt X GRp 6/18. Wyżej wymieniony wniosek został złożony przez Nadzorcę Sądowego do sądu w dniu 8 stycznia 2019r.

Jako podstawa złożenia wniosku został wskazany art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany.

Wniosek o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego Spółki będzie podlegał rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

O otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.