Wypłata odsetek od obligacji serii A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że z uwagi na brak środków Spółka nie wypłaciła Obligatariuszom należnych odsetek za IV okres odsetkowych, których termin płatności upływa w dzisiaj. Zarząd Spółki informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zadośćuczynić zobowiązaniom wynikającym z wyemitowanych przez Spółkę Obligacji oraz, aby niezwłocznie zmniejszyć poziom zadłużenia w stosunku do Obligatariuszy.

Całkowita wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A wynosi 3.680.000 zł. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w skali roku, odsetki od Obligacji wypłacane są co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji przypada 24 miesiące od dnia ich przydziału.

Emitent wskazuje również, że, jak informował raportem bieżącym ESPI 64/2017, w dniu 22 grudnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, został złożony przez Spółkę wniosek o wszczęcie przyśpieszonego postępowania układowego.