Informacja dotycząca odsetek z tytułu obligacji.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że zgodnie ze stanowiskiem nadzorcy sądowego, wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, w tym również odsetki z tytułu tych obligacji, są objęte układem na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego.Na podstawie art. 252 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

W związku z powyższym Spółka nie jest uprawniona do wypłacenia środków pieniężnych tytułem odsetek od obligacji, z przeznaczeniem do ich wypłaty obligatariuszom.