Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę zależną Emitenta.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że powziął dzisiaj informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta - spółkę Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zarządzenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy z dnia 20 lipca 2018r. w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Powodem zwrotu wniosku było nie usunięcie przez spółkę Toxic Software sp. z o.o. w terminie wyznaczonym przez Sąd braków formalnych i fiskalnych wniosku oraz brak wpłaty zaliczki na wydatki w toku postępowania.

O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę Toxic Software sp. z o.o. Emitent informował w swoim raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia br.