Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że powziął dzisiaj informację o złożeniu w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, przez zarząd spółki zależnej od Emitenta, Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej tej spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j.).

Decyzja ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia ochrony interesów wierzycieli jak również elementem działań restrukturyzacyjnych grupy kapitałowej.