Zmiana adresu siedziby Spółki.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 12 października 2018 roku przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie, z dniem podjęcia uchwały, adresu siedziby Spółki z dotychczasowego (ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa) na nowy: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa. Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa.

Dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna:

§5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.