Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2018r. w przyspieszonym postępowaniu układowym w przedmiocie zmiany sędziego- komisarza.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018r. Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych do Spółki zostało doręczone Postanowienie wydane w dniu 23 października 2018r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GRp 6/18, w przedmiocie zmiany sędziego- komisarza w przyspieszonym postepowaniu układowym Spółki.

Wyżej wymienionym Postanowieniem Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza SSR Marcina Krawczyka i wyznaczył sędziego-komisarza SSR Arkadiusza Zagrobelnego.