INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDALENIA WNIOSKU SPÓŁKI ZALEŻNEJ EMITENTA O OGŁOSZENIE JEJ UPADŁOŚCI.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o doręczeniu do spółki zależnej od Emitenta, Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 37/19, w którym Sąd ten postanowił oddalić wniosek spółki Toxic Software sp. z o.o. o ogłoszenie jej upadłości.

Jako podstawę oddalenia wniosku Sąd w postanowieniu wskazał przepis art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

Powyższe postanowienie Sądu, wydane w dniu 6 marca 2019r., zostało doręczone do spółki Toxic Software sp. z o.o. w dniu dzisiejszym, 19 marca 2019r.

O postępowaniu w sprawie dotyczącej wniosku spółki Toxic Software sp. z o.o. o ogłoszenie jej upadłości Emitent informował w swoich raportach bieżących nr 28/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. oraz 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.