Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu w dn. 16 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt X GR 112/17 postanowienia w przedmiocie: 
1) otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego Spółki, 
2) wyznaczenia Sędziego – komisarza w osobie SSR Marcina Krawczyka i nadzorcy w osobie pani Katarzyny Uszak (nr licencji 156), 
3) oddalenia wniosku Emitenta o powołanie na nadzorcę sądowego Kosmal & Kwiatkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
4) określenia, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dniu 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.