Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607, (zwana dalej również "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także "Zgromadzeniem" lub "NWZ"), które odbędzie się dnia 28 marca 2018 roku, o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Arkadiusz Zarzycki, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie