Informacja o otrzymaniu uzasadnienia postanowienia Sądu z dnia 5 kwietnia 2019 roku o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu 10 maja 2019 (piątek) w późnych godzinach popołudniowych otrzymał uzasadnienie postanowienia Sądu z dnia 5 kwietnia 2019 roku o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego wobec Spółki pod sygnaturą akt X GRp 6/18. Sąd w wydanym postanowieniu uwzględnił wniosek o umorzenie postępowania, który został złożony przez Nadzorcę Sądowego w dniu 8 stycznia 2019r.

W ocenie Sądu postępowanie podlegało umorzeniu na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo Restrukturyzacyjne, zgodnie z którym Sąd umarza postępowanie w przypadku, gdy jego prowadzenie zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli, oraz na podstawie art. 325 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, zgodnie z którym Sąd może umorzyć postępowanie, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany.

Zgodnie z informacją podaną w wyżej wymienionym raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku, Zarząd Spółki aktualnie analizuje treść uzasadnienia i najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku podejmie stosowne działania mając na względzie interes Akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, o czym poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.