Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Uchwała
Raport roczny 2017
Sprawozdanie finansowe 2017
Sprawozdanie z działalności 2017